§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Konkursu (dalej „Konkurs”) jest: firma NOSKI NOSKI  z siedzibą w Chorzowie przy ul.Aleja Harcerska 3d/3, 41-500 Chorzów, NIP 6462364863 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem,  zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/noskinoskisklep zwany dalej „Fanpage”.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego („Uczestnik Konkursu”).
 6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są  przestrzegać regulaminu serwisu Facebook oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w  §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).
 8.  Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.
 9.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 10.  Konkurs trwa od dnia 16.08.2020 od chwili publikacji na Fanpage’u informacji o Konkursie („Post Konkursowy”) do dnia 23.08.2020 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.
 11.  Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany  ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.
 12.   W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. W tym wypadku informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.
§2 Zasady Konkursu
 1.  Zadaniem  uczestnika  Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym komentarza zawierającego informację komu pragnie podarować wózek będący przedmiotem nagrody i uzasadnienie powodu swojej decyzji.
  Dodanie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.
 2.  Wyłonienie Prac Konkursowych nastąpi na podstawie ich subiektywnej oceny 
 3.  Komentarz zgodnie z kryteriami konkursu powinien być pomysłowy, ciekawy i łapiący za serce. 
 4.  Do dnia 26.08.2020 pięcioosobowe Jury, złożone z wybranych przez Organizatora członków, dokona wyboru trzech Prac Konkursowych, zasługujących ich zdaniem na nagrodę. 
 5. Wyłonieni Zwycięzcy będą zwani dalej „Laureatami” .
 6.  Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, z zastrzeżeniem, że w każdym komentarzu wskazuje jedną osobę, której dedykuje nagrodę.
 7.   Komentarze umieszczone pod innymi postami organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 23.08.2020  nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. 
 8. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.
 9.   Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.
 10.   Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 11.   Niedozwolone jest zgłaszanie Prac Konkursowych: a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym; c. będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu bądź Prac Konkursowych; d. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; e. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich); f. zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie Prac Konkursowych zawierających taki wizerunek (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby); g. łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook.
 12. Prace Konkursowe niespełniające wymagań określonych w ust. 10  oraz 11 niniejszego § 2  Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie treści. 
 13.   Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem prawnym - zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’u oraz wykluczone z  Konkursu.

§3 Nagrody
 1.   Organizator przewidział nagrodzenie trzech komentarzy w Konkursie, które uzyskają największe uznanie Jury zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.
 2. Przedmiotem Nagrody jest wózek Cosatto Woosh 2 GO BANANAS w ilości trzech sztuk.
 3.   Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Na podstawie art. 30 ust. pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od wygranych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Niniejszym Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody przysługującej w konkursie. 

§4 Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród
 1. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona dnia 26.08.2020 w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/noskinoskisklep
 2.   Laureaci w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o której mowa w ust. 1 powyżej powinni skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem serwisu Facebook i podać dane, o których mowa w ust. 3 poniżej.
 3.   Dla celów przekazania nagród, Laureaci powinni podać Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko, oraz adres, na który powinna zostać wysłana nagroda. Wysyłka nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4.   Nie przekazanie informacji o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie jak również podanie Organizatorowi nieprawidłowych lub niepełnych danych, uniemożliwiające dostarczenie nagrody skutkują utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) innemu Uczestnikowi Konkursu.
 5.   W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 3 przed doręczeniem Laureatowi nagrody, Laureat  jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień Regulaminu.
 6.   W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę i braku kontaktu z Laureatem, Laureat traci prawo do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) innemu Uczestnikowi Konkursu.
 7.   Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook  
 8.   Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem swojej Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu.
 9.   Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.
 10.   Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku z którymi przyznana została nagroda.
 11.   Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej. Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. 

§5 Reklamacje
 1.   Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w związku z Konkursem za pośrednictwem strony internetowej oraz na adres mailowy sklep@noskinoski.pl
 2.   Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 3.   Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4.   O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, mailem lub listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 5.   Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.
§6 Przetwarzanie danych osobowych
 1.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz w sytuacji określonej w §4 ust. 9 danych osobowych przedstawicieli ustawowych  Uczestników Konkursu (łącznie z Uczestnikami Konkursu – „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)
 2.   Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 3.   We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: sklep@noskinoski.pl  oraz telefonicznie: 730203222
 4.   Dane Osobowe będą przetwarzane w celu: a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu; b. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata; c. wykorzystania Pracy Konkursowej w sposób określony w § 4 punkt 11 Regulaminu (w zakresie wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe), d. rozpoznania reklamacji; e. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów).
 5.  Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: a.  zbieranie; b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie; c. zmienianie modyfikowanie; d. przechowywanie; e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania; f. usuwanie, niszczenie.
 6.  Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu.
 7.   Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 8.   Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9.   W zakresie Danych Osobowych w postaci wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegający na zapewnieniu Administratorowi możliwości korzystania ze zdjęć, do których prawa nabył na podstawie § 4 pkt. 13 Regulaminu.
 10.   W zakresie celów wskazanych w ust. 5 powyżej, Administrator będzie przetwarzać  następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Facebook, wizerunek utrwalony w Pracy Konkursowej.
 11.   Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12.   Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:
 13.   Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu.
 14.   W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 15.   Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.
 16.   Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku  po zakończeniu Konkursu.
 17.   Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 18.   Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
 19.   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 20.   prawo do sprostowania swoich danych,
 21.   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;
 22.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 23.   prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.
 24. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie
 25.   W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: sklep@noskinoski.pl
 26.   Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§7 Pozostałe Informacje

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2020 r. i obowiązuje do 13.09.2020 r. 
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.noskinoski.pl
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).