21 pomysłów na prezent sprawdź

Kompletujesz wyprawkę? lista

Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych
I. Postanowienia ogólne

§ 1

W tym dokumencie, regulującym zasady nabycia i korzystania z karty podarunkowej NOSKI
NOSKI, zdefiniowanym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie:
1.1. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie elektronicznej,  wydany na okaziciela
przez Wydawcę, uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania
zakupów w Sklepie w zakresie limitu kwotowego ustalonego na Karcie Podarunkowej.
1.2. Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na przedstawienie (zgromadzenie)
wybranych przez Kupującego do zakupu Towarów spośród dostępnego w Sklepie
asortymentu.
1.3. Kupujący – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową, w zamian za przekazanie
Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej.
Nabycie następuje w celu jej wykorzystania osobiście lub przekazania innemu
Użytkownikowi.
1.4. Regulamin – ten regulamin.
1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa
obowiązki Sprzedawcy i uprawnienia Kupujących w zakresie ochrony danych
osobowych.
1.6. Sklep – sklep internetowy Noski Noski prowadzony przez Wydawcę pod adresem
www.noskinoski.pl.
1.7. Towar – każda rzecz oferowane do sprzedaży w Sklepie.
1.8. Użytkownik – każdorazowy dysponent Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do
realizacji w Sklepie;
1.9. Wydawca – Noski Noski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Chorzowie, adres siedziby: Aleja Harcerska 3D lok. 3, 41-500 Chorzów, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wchód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000970821, NIP: 627-277-79-64, REGON: 522022440, kapitał zakładowy 11.500,00
zł, BDO 000568015;

§ 2

2.1. Regulamin określa warunki i zasady nabywania Kart Podarunkowych w Sklepie oraz
zasady ich realizacji.
2.2. Regulamin dostępny jest w Sklepie pod adresem: noskinoski.pl
2.3. Kontakt z Wydawcą jest możliwy w następujący sposób:
2.3.1. pocztowo – adres pocztowy: Aleja Harcerska 3d/3, 41-500 Chorzów.
2.3.2. mailowo – adres e-mail: sklep@noskinoski.pl.
2.3.3. telefonicznie – numer telefonu: 730203222.
2.3.4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.
II. Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

3.1. Kartę Podarunkową można kupić za pośrednictwem Sklepu.
3.2. Zakup Karty Podarunkowej przebiega podobnie, jak procedura zakupu Towaru, tj.:
3.2.1. Kupujący wybiera z dostępnych opcji wartość Karty Podarunkowej oraz jej
wzór;
3.2.2. Kupujący wskazuje liczbę kart podarunkowych o określonej wartości i wzorze;
3.2.3. Kupujący dodaje Kartę Podarunkową w określonej ilości, wzorze i wartości do
Koszyka;
3.2.4. jeżeli Kupujący posiada kod rabatowy, powinien go wprowadzić w Koszyku we
wskazanym miejscu;
3.2.5. następnie Kupujący postępuje tak, jak w przypadku zwykłego zakupu Towaru w
Sklepie.

3.3. Karta Podarunkowa jest aktywowana z chwilą przesłania jej na adres mailowy
wskazanych w ramach składania zamówienia w Sklepie, po zrealizowaniu zakupu i jego
opłaceniu.
3.4. Wydawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Kupującemu Karty
Podarunkowej na wskazany adres mailowy.
3.5. Wydawca zobowiązuje się honorować Kartę Podarunkową w Sklepie.
3.6. Wydawca dokumentuje nabycie Karty Podarunkowej właściwym dokumentem
księgowym, wysyłanym wraz z Kartą Podarunkową na adres email wskazany w
zamówieniu.

§ 4

4.1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 (dwanaście) miesięcy od dnia jej wydania.
4.2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
4.3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w
szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż
określony w ust. 1 powyżej. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych
wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

5.1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za Towary oferowane w
Sklepie. Karta Podarunkowa nie może być wykorzystana w stacjonarnym sklepie Noski
Noski.
5.2. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana w granicach jej wartości nominalnej do
zapłaty ceny za Towar, jak również do pokrycia kosztów jego przesyłki.
5.3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty
Podarunkowej w odpowiednim polu w Koszyku na etapie podsumowania transakcji
podczas zakupów.
5.4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania jej
wartości nominalnej lub do upływu terminu jej ważności.
5.5. Opłata Kartą Podarunkową jest możliwa tylko do wysokości wartości posiadanej Karty
Podarunkowej.
5.6. W przypadku, gdy wartość nabywanych Towarów przewyższa aktualną wartość Karty
Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a

środkami pokrywanymi z Karty Podarunkowej, korzystając z innych metod płatności
dostępnych w Sklepie.
5.7. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest
niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie
przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje
na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonywaniu kolejnych
zakupów, do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
5.8. Zakupy realizowane za pomocą Karty Podarunkowej łączą się z dostępnymi w danej
chwili rabatami Sklepu. 
5.9. Nie jest możliwe w ramach jednego zakupu skorzystanie z dwóch Kart Podarunkowych.

§ 6

6.1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
6.1.1. braku środków na Karcie Podarunkowej;
6.1.2. w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia dopłaty lub nie ma w danej chwili
możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w §5 pkt 5.6
Regulaminu;
6.1.3. upływu ważności Karty Podarunkowej.
§ 7

7.1. Środki pieniężne przypisane do Karty Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu ani
nie podlegają zwrotowi na rzecz Kupującego lub Użytkownika, w szczególności Karta
Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości ani w części, a także nie
może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe
wydawane przez Wydawcę.
7.2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej za pomocą:
7.2.1. naszej infolinii: tel. 730 203 222;
7.2.2. mailowo kontaktując się pod adresem: sklep@noskinoski.pl;
7.2.3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie;
7.3. Karty Podarunkowej nie można doładować. Można dokupić w Sklepie kolejną, o
dostępnej w Sklepie wartości. 

IV. Zwrot towarów
§ 8

8.1. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi
na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa zawartych w Regulaminie
Sklepu.
8.2. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot
środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości
zwracanych Towarów.
8.3. Nowa Karta Podarunkowa o wartości określonej zgodnie z punktem 8.2. powyżej jest
dostarczana na adres e-mail przypisany do zamówienia, opłaconego Kartą
Podarunkową, którego dotyczył zwrot Towaru.
V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

9.1. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej, w tym jej wydania, wartości, płatności za
jej pomocą oraz zwrotu na Kartę Podarunkową, mogą być składane:
9.1.1. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej
9.1.2. lub pod telefonem 730 203 222, w godzinach pracy infolinii;
9.1.3. mailowo na adres sklep@noskinoski.pl.
9.2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające
udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji i żądanie.
9.3. Wydawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VI. Dane osobowe
§ 10

10.1. Administratorem danych osobowych Kupującego oraz Użytkownika przetwarzanych w
związku z zakupem, wydaniem lub korzystaniem z Karty Podarunkowej jest Wydawca.
10.2. Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
danych osobowych Nabywców i Użytkowników odbywało się w zgodzie z
odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych
osobowych.
10.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wydawcę –
w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
odbiorcach danych – znajdują się w Polityce prywatności.
10.4. Celem przetwarzania danych Kupującego lub Użytkownika przez Wydawcę, jest:
10.4.1. w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Kupującego w związku z
zakupem Karty Podarunkowej: realizacja zamówienia. Podstawą przetwarzania
danych osobowych w tym przypadku jest:
 umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 ciążący na Wydawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6
ust. 1 lit. c) oraz
 prawnie uzasadniony interes Wydawcy, polegający na przetwarzaniu
danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.4.2. w odniesieniu do danych osobowych dotyczących Użytkownika Karty
Podarunkowej: wykonanie zamówienia w oparciu o Kartę Podarunkową oraz
inne czynności posprzedażowe. Podstawą przetwarzania danych osobowych w
tym przypadku jest:
 umowa o korzystanie z Karty Podarunkowej lub działania podejmowane na
żądanie Użytkownika, zmierzające do zakupu Towarów przy użyciu Karty
Podarunkowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz
 prawnie uzasadniony interes Wydawcy, polegający na przetwarzaniu
danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.5. Podanie danych przez Kupującego lub Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do zawarcia umowy z Wydawcą. Niepodanie danych uniemożliwi zakup
Karty Podarunkowej lub korzystanie z niej.
10.6. Dane osobowe Kupującego i Użytkownika podane w związku z zakupem, wydaniem i
korzystaniem z Karty Podarunkowej przestaną być przetwarzane w przypadku, gdy:
 ważność Karty Podarunkowej ulegnie wyczerpaniu;

 na Wydawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do
przetwarzania danych Kupującego lub Użytkownika;
 ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego, Użytkownika lub
Wydawcę, związanych z zakupem, wydaniem i korzystaniem z Karty
Podarunkowej;
 zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego lub Użytkownika wobec przetwarzania
jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był
uzasadniony interes Wydawcy;
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.

10.7. Kupującemu i Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
10.7.1. dostępu do swoich danych osobowych,
10.7.2. sprostowania swoich danych osobowych,
10.7.3. usunięcia swoich danych osobowych,
10.7.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
10.7.5. przeniesienia danych do innego administratora.
10.8. Kupującemu i Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Kupującego lub Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących
go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie
uzasadnionych interesach realizowanych przez Wydawcę).
10.9. W celu realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych, Kupujący lub
Użytkownik powinien skontaktować się z Wydawcą przy wykorzystaniu danych z § 2
pkt 2.3 Regulaminu.
10.10. Kupujący i Użytkownik realizują swoje prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
10.11. W przypadku gdy Kupujący lub Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, może on złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

§ 11

11.1. Użytkownik przed zakupem Karty Podarunkowej zobowiązany jest zapoznać się z
Regulaminem Sklepu oraz niniejszym Regulaminem.
11.2. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej
podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy, najpóźniej w momencie wydawania
Karty Podarunkowej, ma prawo - na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków
pieniężnych - otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące
paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
11.3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których
należy:
11.3.1. konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub
odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
11.3.2. potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa
dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
11.3.3. potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub
organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści
uregulowanych Regulaminem;

11.3.4. zmianę działania Sklepu lub Karty Podarunkowej;
11.3.5. zmianę warunków technicznych działania Karty Podarunkowej;
11.3.6. potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w
Regulaminie;
10.1.1. konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń
Regulaminu.

11.4. Kupujący oraz Użytkownik zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez
udostępnienie odpowiedniej informacji w Sklepie, zawierającej zmienioną treść
Regulaminu. Kupujący oraz Użytkownik zostaną poinformowani o zmianie także
poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do zakupu bądź wydania Karty
Podarunkowej, informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
11.5. Do Kart Podarunkowych wydanych przed zmiana Regulaminu zastosowanie znajduje
Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zakupu Karty Podarunkowej.